เข้าระบบ
 
 
 
 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | ประกาศและเอกสารซื้อกระดาษถ่ยเอกสารสำรองคลังพัสดุฯโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) |
เลขที่ประกาศ กบจ. 1/2563 วันที่ 16 ม.ค. 2563
ชื่อเรื่อง ประกาศและเอกสารซื้อกระดาษถ่ยเอกสารสำรองคลังพัสดุฯโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  5219356.pdf

การซื้อหรือรับเอกสาร
ราคา - บาท
รับเอกสารตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 21 ม.ค. 2563
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ สามารถดาว์นโหลดประกาศและเอกสารซื้อกระดาษถ่ยเอกสารสำรองคลังพัสดุฯโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ได้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย