เข้าระบบ
 
 
 
 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
เลขที่ประกาศ กบจ.3/2563 วันที่ 26 มี.ค. 2563
ชื่อเรื่อง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4866924.pdf
  5016229.pdf
  2137415.pdf

การซื้อหรือรับเอกสาร
ราคา 0 บาท
รับเอกสารตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 ถึงวันที่ 7 เม.ย. 2563
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
การฟังคำชี้แจง
วันที่ 30 มี.ค. 2563
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน สามารถสอบถามมายัง ททท. ผ่านทางอีเมล์ dachanee.meel@tat.or.th ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 โดย ททท.จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www2.tat.or.th/bid/main/main0.php และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563
การยื่นซอง
วันที่ 8 เม.ย. 2563
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การเปิดซองเอกสาร
วันที่ 9 เม.ย. 2563
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่ งานจัดซื้อ กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง ชั้น 5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ นางสาวดรรชนี มีลาภ
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่ งานจัดซื้อ กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง
ชั้น 5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 02-250 5500 ต่อ 2570-2574
โทรสาร 02-652-8273
การเสนอราคา
วันที่ 8 เมษายน 2563 ในเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย