เข้าระบบ
 
 
 
 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | โครงการจัดซื้อและพร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
เลขที่ประกาศ กบจ. 6/2563 วันที่ 12 พ.ค. 2563
ชื่อเรื่อง โครงการจัดซื้อและพร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7850435.pdf
  8721645.pdf
  9749058.pdf

การซื้อหรือรับเอกสาร
ราคา 0 บาท
รับเอกสารตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 19 พ.ค. 2563
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP)
การฟังคำชี้แจง
วันที่ 13 พ.ค. 2563
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน สามารถสอบถามมายัง ททท. ผ่านทางอีเมล์ kamolwan.kern@tat.or.th ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 โดย ททท.จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www2.tat.or.th/bid/main/main0.php และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
การยื่นซอง
วันที่ 20 พ.ค. 2563
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การเปิดซองเอกสาร
วันที่ 21 พ.ค. 2563
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ งานจัดซื้อ กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง ชั้น 5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ นางสาวกมลวัน เครื่องแตงอยู่
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่ งานจัดซื้อ กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง
ชั้น 5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 02-250 5500 ต่อ 2570-2574
โทรสาร 02-652-8273


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย