เข้าระบบ
 
 
 
 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ |
เลขที่ประกาศ กบจ. 7/2563 วันที่ 12 พ.ค. 2563
ชื่อเรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  8487861.pdf
  0381859.pdf
  3320282.pdf

การซื้อหรือรับเอกสาร
ราคา 0 บาท
รับเอกสารตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 19 พ.ค. 2563
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ ดูรายละเอียดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www2.tat.or.th/intat และ www.gprocurement.go.th
การฟังคำชี้แจง
วันที่ 14 พ.ค. 2563
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ usa.suer@tat.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
การยื่นซอง
วันที่ 20 พ.ค. 2563
08.30 น. ถึง 16.30 น.
สถานที่ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถานที่อื่นๆ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
การเปิดซองเอกสาร
รายละเอียด ยื่นเอกสารหลักฐาน เช่น (หลักประกันซองการเสนอราคา/แคตตาล๊อก/รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ฯลฯ)
วันที่ 21 พ.ค. 2563
08.30 น. ถึง 16.30 น.
สถานที่ งานจัดซื้อ กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง ชั้น 5 (คุณอุษา เสือพันธ์) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ นางสาวอุษา เสือพันธ์
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่ งานจัดซื้อ กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง
ชั้น 5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 02-250 5500 ต่อ 2570-2574
โทรสาร 02-652-8273
การเสนอราคา
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16
สถานที่ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย