เข้าระบบ
 
 
 
 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการสำเร็จรูป และก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมา |
เลขที่ประกาศ กบจ.๕/๒๕๖๔ วันที่ 17 พ.ย. 2563
ชื่อเรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการสำเร็จรูป และก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมา
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2872754.pdf
  0124260.pdf
  9360934.pdf

การซื้อหรือรับเอกสาร
รับเอกสารตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 26 พ.ย. 2563
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ ดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจ้ดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางอีเมล์ suchart.meka@tat.or.th , wanalee.sumn@tat.or.th ,boonrit.rudk@tat.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www2.tat.or.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
การเสนอราคา
27 พฤศจิกายน 2563
สถานที่อื่นๆ ยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย