เข้าระบบ
 
 
 
 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | จ้างปรับปรุงอาคารหิรัญกิจ ศูนย์ฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี |
เลขที่ประกาศ กบจ.6/2564 วันที่ 23 พ.ย. 2563
ชื่อเรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารหิรัญกิจ ศูนย์ฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7335175.pdf
  5578029.pdf
  4346500.pdf

การซื้อหรือรับเอกสาร
ราคา - บาท
รับเอกสารตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2563
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่ งานจัดจ้าง กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง
ชั้น 5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 02-250 5500 ต่อ 2575-2580
โทรสาร 02-652-8273
การฟังคำชี้แจง
วันที่ 25 พ.ย. 2563
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน สามารถสอบถามมายัง ททท. ผ่านทางอีเมล์ thidamanee.aits@tat.or.th / buraporn.swan@tat.or.th ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โดย ททท.จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www2.tat.or.th/bid/main/main0.php และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
การยื่นซอง
วันที่ 1 ธ.ค. 2563
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การเปิดซองเอกสาร
รายละเอียด เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
วันที่ 2 ธ.ค. 2563
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่ งานจัดจ้าง ชั้น 5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ นางสาวบุรพร สว่างจันทร์
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่ งานจัดจ้าง กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง
ชั้น 5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 02-250 5500 ต่อ 2575-2580
โทรสาร 02-652-8273


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย