เข้าระบบ
 
 
 
 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวไทยเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ (Thailand Trusted Destination) |
เลขที่ประกาศ กบจ.7/2564 วันที่ 26 พ.ย. 2563
ชื่อเรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวไทยเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ (Thailand Trusted Destination)
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6398822.pdf
  9027208.pdf
  7258045.pdf

การซื้อหรือรับเอกสาร
ราคา - บาท
รับเอกสารตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 16 ธ.ค. 2563
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
การฟังคำชี้แจง
วันที่ 1 ธ.ค. 2563
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
การยื่นซอง
วันที่ 17 ธ.ค. 2563
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
การเปิดซองเอกสาร
วันที่ 18 ธ.ค. 2563
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่ งานจัดจ้าง กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง ชั้น 5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ จ.ท.สุรศักดิ์ ชุมคง
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่ งานจัดจ้าง กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง
ชั้น 5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 02-250 5500 ต่อ 2575-2580
โทรสาร 02-652-8273
สถานที่อื่นๆ ติดต่อผ่านอีเมล์ prdiv1@tat.or.th/surasak.chum@tat.or.th
การเสนอราคา
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย