เข้าระบบ
 
 
 
 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบริหารเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ของ ททท. ปี 2564 |
เลขที่ประกาศ กบจ.14/2564 วันที่ 24 ก.พ. 2564
ชื่อเรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบริหารเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ของ ททท. ปี 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  0650232.pdf
  2559537.pdf
  9050246.pdf

การซื้อหรือรับเอกสาร
ราคา - บาท
รับเอกสารตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. 2564 ถึงวันที่ 15 มี.ค. 2564
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
การฟังคำชี้แจง
วันที่ 10 มี.ค. 2564
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
การยื่นซอง
วันที่ 16 มี.ค. 2564
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
การเปิดซองเอกสาร
วันที่ 17 มี.ค. 2564
ในวันและเวลาราชการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ นางสาวมิญช์ณชญา แก้วใส
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่ งานจัดจ้าง กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง
ชั้น 5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 02-250 5500 ต่อ 2575-2580
โทรสาร 02-652-8273
สถานที่อื่นๆ ติดต่อผ่านอีเมล์ minnachaya.k@gmail.com และ pongsakorn.khow@tat.or.th
การเสนอราคา
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ ผู้เสนอข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย