เข้าระบบ
 
 
 
 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | จ้างปรับปรุงพื้นผิวชั้นดาดฟ้าอาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ |
เลขที่ประกาศ กบจ.15/2564 วันที่ 25 ก.พ. 2564
ชื่อเรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นผิวชั้นดาดฟ้าอาคาร ททท. สำนักงานใหญ่
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2722480.pdf
  9812213.pdf
  4488187.pdf

การซื้อหรือรับเอกสาร
ราคา - บาท
รับเอกสารตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2564 ถึงวันที่ 5 มี.ค. 2564
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่ งานจัดจ้าง กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง
ชั้น 5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 02-250 5500 ต่อ 2575-2580
โทรสาร 02-652-8273
การฟังคำชี้แจง
วันที่ 2 มี.ค. 2564
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน สามารถสอบถามมายัง ททท. ผ่านทางอีเมล์ ukrajet.pung@tat.or.th / buraporn.swan@tat.or.th ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2564 โดย ททท.จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www2.tat.or.th/bid/main/main0.php และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2564
การยื่นซอง
วันที่ 8 มี.ค. 2564
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การเปิดซองเอกสาร
รายละเอียด เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
วันที่ 9 มี.ค. 2564
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่ งานจัดจ้าง ชั้น 5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ นางสาวบุรพร สว่างจันทร์
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่ งานจัดจ้าง กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง
ชั้น 5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 02-250 5500 ต่อ 2575-2580
โทรสาร 02-652-8273


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย