เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างดา เนินการจัดพิมพ์ (Reprint)เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ของ สอก. ชุด “Bangkok” (ฉบับภาษาญี่ปุ่น) |
ชื่อเรื่อง จ้างดา เนินการจัดพิมพ์ (Reprint)เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ของ สอก. ชุด “Bangkok” (ฉบับภาษาญี่ปุ่น)
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ราคากลาง จ้างดา เนินการจัดพิมพ์ (Reprint)เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ของ สอก. ชุด “Bangkok” (ฉบับภาษาญี่ปุ่น)
วันประกาศ 6 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 8 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9539792.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย