เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างลงบทความโฆษณา และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่ม Millenials ทางสื่อออนไลน์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ |
ชื่อเรื่อง จ้างลงบทความโฆษณา และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่ม Millenials ทางสื่อออนไลน์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 6 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 5 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7533212.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย