เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างดำเนินการจัดพิมพ์เอกสาร(Revise)แผ่นพับประชาสัมพันธ์ประเทศไทยของสอก. ชุด Thailand Tourist Guide ฉบับภาษาญี่ปุ่นขนาด 210mm×297mm หรือ ขนาดA4 จำนวน 6,000 ฉบับ |
ชื่อเรื่อง จ้างดำเนินการจัดพิมพ์เอกสาร(Revise)แผ่นพับประชาสัมพันธ์ประเทศไทยของสอก. ชุด Thailand Tourist Guide ฉบับภาษาญี่ปุ่นขนาด 210mm×297mm หรือ ขนาดA4 จำนวน 6,000 ฉบับ
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ราคากลางจ้างดำเนินการจัดพิมพ์เอกสาร(Revise)แผ่นพับประชาสัมพันธ์ประเทศไทยของสอก. ชุด Thailand Tourist Guide ฉบับภาษาญี่ปุ่นขนาด 210mm×297mm หรือ ขนาดA4 จำนวน 6,000 ฉบับ
วันประกาศ 7 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 6 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2643658.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย