เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการลงโฆษณาใน we - chat moment ๓ เมืองหลักใน ๓ มณฑล ได้แก่ ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน นครกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐ ประชาชนจีน |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการลงโฆษณาใน we - chat moment ๓ เมืองหลักใน ๓ มณฑล ได้แก่ ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน นครกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐ ประชาชนจีน
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 3 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 2 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ จางเหมาบริการลงโฆษณาใน we - chat moment ๓ เมืองหลักใน ๓ มณฑล ไดแก ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน นครกุยหยาง มณฑลกุยโจว นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกวางซีจวง สาธารณรัฐ ประชาชนจีน
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4280702.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย