เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างบริษัทดำเนินการจัดงาน Media Event ในช่วงงาน WorldPride NYC ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
ชื่อเรื่อง จ้างบริษัทดำเนินการจัดงาน Media Event ในช่วงงาน WorldPride NYC ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด 15,850 เหรียญสหรัฐ หรือ 499,750.50 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 31.53 บาท ตามอัตราเงินงวดตลาด 2/2562) โดยเบิกจ่ายงบประมาณแผนการตลาดของ สนย. ปี 2562 ภายใต้กลยุทธ์ที่ 1: กลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์แบรนด์ท่องเที่ยวไทยสู่การเป็น Preferred Destination แผนงาน 1.1: ยกระดับแบรนด์และบริหารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย โครงการ Find Your Amazing Story in Amazing Thailand ข้อ 1.1
วันประกาศ 3 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 2 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย