เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับต้นและผู้บริหารระดับกลาง |
ชื่อเรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับต้นและผู้บริหารระดับกลาง
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 7 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 7 ก.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3735118.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย