เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | การจัดทำวีดีโอหัวข้อ Hello Bangkok, Hello Locals! เพื่อใช้ในกิจกรรม Live Online Experience โครงการ Amazing Thailand Trusted Destination |
ชื่อเรื่อง การจัดทำวีดีโอหัวข้อ Hello Bangkok, Hello Locals! เพื่อใช้ในกิจกรรม Live Online Experience โครงการ Amazing Thailand Trusted Destination
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จัดทำวีดีโอหัวข้อ Hello Bangkok, Hello Locals! เพื่อใช้ในกิจกรรม Live Online Experience โครงการ Amazing Thailand Trusted Destination โดยเป็นวีดีโอเส้นทางชุมชนนางเลิ้ง ความยาว 30 นาที จำนวน 1 ชิ้นงาน และวีดีโอเส้นทางชุมชนเกาะศาลเจ้า ความยาว 30 นาที จำนวน 1 ชิ้นงาน
วันประกาศ 18 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 18 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  0472414.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย