เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมคิดถึงก๊วน ชวนตีกอล์ฟ |
ชื่อเรื่อง จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมคิดถึงก๊วน ชวนตีกอล์ฟ
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมคิดถึงก๊วน ชวนตีกอล์ฟ ไปยังนักท่องเที่ยวให้เเดินทางมาเล่นกอล์ฟในพื้นที่ชลบุรี ด้วยการจัดทำ Gimmick Material, การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และออฟไลนื
วันประกาศ 8 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 7 ส.ค. 2563
หมายเหตุ วงเงิน 330,000 บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยตัดจ่ายจากงบประมาณปี 2563 กลยุทธ์ที่ 1 กระตุ้นการเติบโตของนักท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างสมดุล โครงการคิดถึงก๊วน ชวนตีกอล์ฟ ที่ได้รับโอนจาก กภว.
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2660355.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย