เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดทำโฆษณาบทความเรื่องการท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ออฟไลน์และออนไลน์สำหรับกลุ่มระดับบนของสาธารณรัฐฝรั่งเศส |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดทำโฆษณาบทความเรื่องการท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ออฟไลน์และออนไลน์สำหรับกลุ่มระดับบนของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างจัดทำโฆษณาบทความเรื่องการท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ออฟไลน์และออนไลน์สำหรับกลุ่มระดับบนของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
วันประกาศ 29 ส.ค. 2563
วันหมดอายุ 28 ก.ย. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  5921655.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย