เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการดูแลระบบงานวิศวกรรมประกอบอาคาร ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลระบบงานวิศวกรรมประกอบอาคาร ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 25 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 25 ต.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9479081.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย