เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ Phuket Great TIme กิจกรรมการจัดทำ Platform Phuket Great Time เพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมการขายสินค้าทางการท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ Phuket Great TIme กิจกรรมการจัดทำ Platform Phuket Great Time เพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมการขายสินค้าทางการท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ามที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างโครงการ Phuket Great TIme กิจกรรมการจัดทำ Platform Phuket Great Time เพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมการขายสินค้าทางการท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก นั้น การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จำนวน ๑๐ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เลี่ยนอุดม จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
วันประกาศ 15 ม.ค. 2564
วันหมดอายุ 14 ก.พ. 2564
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9696530.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย