เข้าระบบ
 
 
 
 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หน้า: 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
170 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เม.ย. 2563
169 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เม.ย. 2563
168 จ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เม.ย. 2563
167 จ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bididng) 27 ก.พ. 2563
166 ประกาศและเอกสารซื้อกระดาษถ่ยเอกสารสำรองคลังพัสดุฯโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 21 ม.ค. 2563
165 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ย. 2561
164 จ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bididng) 16 พ.ย. 2561
163 จ้างปรับปรุงอาคารจัดเก็บเอกสารและวัสดุ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางแสน 5 มิ.ย. 2561
162 ประกวดราคาจ้างการพัฒนา Online Content และกำกับการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มิ.ย. 2561
161 จ้างพิมพ์เอกสาร Provincial Brochure ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561 จำนวน 20 รายการ 20 ก.พ. 2561
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
168 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มี.ค. 2563 - 2 เม.ย. 2563
167 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มี.ค. 2563 - 7 เม.ย. 2563
166 จ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มี.ค. 2563 - 7 เม.ย. 2563
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ วันที่ประกาศ

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย