เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง
หน้า: 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] [ 155 ] [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] [ 160 ] [ 161 ] [ 162 ] [ 163 ] [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ] [ 173 ] [ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ] [ 180 ] [ 181 ] [ 182 ] [ 183 ] [ 184 ] [ 185 ] [ 186 ] [ 187 ] [ 188 ] [ 189 ] [ 190 ] [ 191 ] [ 192 ] [ 193 ] [ 194 ] [ 195 ] [ 196 ] [ 197 ] [ 198 ] [ 199 ] [ 200 ] [ 201 ] [ 202 ] [ 203 ] [ 204 ] [ 205 ] [ 206 ] [ 207 ] [ 208 ] [ 209 ] [ 210 ] [ 211 ] [ 212 ] [ 213 ] [ 214 ] [ 215 ] [ 216 ] [ 217 ] [ 218 ] [ 219 ] [ 220 ] [ 221 ] [ 222 ] [ 223 ] [ 224 ] [ 225 ] [ 226 ] [ 227 ] [ 228 ] [ 229 ] [ 230 ] [ 231 ] [ 232 ] [ 233 ] [ 234 ] [ 235 ] [ 236 ] [ 237 ] [ 238 ] [ 239 ] [ 240 ] [ 241 ] [ 242 ] [ 243 ] [ 244 ] [ 245 ] [ 246 ] [ 247 ] [ 248 ] [ 249 ] [ 250 ] [ 251 ] [ 252 ] [ 253 ] [ 254 ] [ 255 ] [ 256 ] [ 257 ] [ 258 ] [ 259 ] [ 260 ] [ 261 ] [ 262 ] [ 263 ] [ 264 ] [ 265 ] [ 266 ] [ 267 ] [ 268 ] [ 269 ] [ 270 ] [ 271 ] [ 272 ] [ 273 ] [ 274 ] [ 275 ] [ 276 ] [ 277 ] [ 278 ] [ 279 ] [ 280 ] [ 281 ] [ 282 ] [ 283 ] [ 284 ] [ 285 ] [ 286 ] [ 287 ] [ 288 ] [ 289 ] [ 290 ] [ 291 ] [ 292 ] [ 293 ] [ 294 ] [ 295 ] [ 296 ] [ 297 ] [ 298 ] [ 299 ] [ 300 ] [ 301 ] [ 302 ] [ 303 ] [ 304 ] [ 305 ] [ 306 ] [ 307 ] [ 308 ] [ 309 ] [ 310 ] [ 311 ] [ 312 ] [ 313 ] [ 314 ] [ 315 ] [ 316 ] [ 317 ] [ 318 ] [ 319 ] [ 320 ] [ 321 ] [ 322 ] [ 323 ] [ 324 ] [ 325 ] [ 326 ] [ 327 ] [ 328 ] [ 329 ] [ 330 ] [ 331 ] [ 332 ] [ 333 ] [ 334 ] [ 335 ] [ 336 ] [ 337 ] [ 338 ] [ 339 ] [ 340 ] [ 341 ] [ 342 ] [ 343 ] [ 344 ] [ 345 ] [ 346 ] [ 347 ] [ 348 ] [ 349 ] [ 350 ] [ 351 ] [ 352 ] [ 353 ] [ 354 ] [ 355 ] [ 356 ] [ 357 ] [ 358 ] [ 359 ] [ 360 ] [ 361 ] [ 362 ] [ 363 ] [ 364 ] [ 365 ] [ 366 ] [ 367 ] [ 368 ] [ 369 ] [ 370 ] [ 371 ] [ 372 ] [ 373 ] [ 374 ] [ 375 ] [ 376 ] [ 377 ] [ 378 ] [ 379 ] [ 380 ] [ 381 ] [ 382 ] [ 383 ] [ 384 ] [ 385 ] [ 386 ] [ 387 ] [ 388 ] [ 389 ] [ 390 ] [ 391 ] [ 392 ] [ 393 ] [ 394 ] [ 395 ] [ 396 ] [ 397 ] [ 398 ] [ 399 ] [ 400 ] [ 401 ] [ 402 ] [ 403 ] [ 404 ] [ 405 ] [ 406 ] [ 407 ] [ 408 ] [ 409 ] [ 410 ]
รายการงานก่อสร้าง
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
6 จ้างปรับปรุงอาคาร ททท. สำนักงานพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 10 พ.ย. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
5 จ้างดำเนินการจัดโครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ประจำปี 2560 แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 6 พ.ย. 2560 - 6 ธ.ค. 2560
4 จ้างจัดการบริการภาคพืนดิน Mega FAM Trip `เกาะช้าง 3 พ.ย. 2560 - 3 ธ.ค. 2560
3 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 3 พ.ย. 2560 - 3 ธ.ค. 2560
2 31 ต.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2560
1 ปรับปรุงอาคาร ททท.สำนักงานตรัง 25 ต.ค. 2560 - 24 พ.ย. 2560
รายการการจ้างที่ปรึกษา
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
5 จ้างที่ปรึกษางานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี ๒๕๖๑ - การจัดทำโครงการประเมินผลการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 16 พ.ย. 2560 - 16 ธ.ค. 2560
4 โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มประเทศเกิดใหม่ : ภูมิภาคตะวันออกกลาง 15 พ.ย. 2560 - 15 ธ.ค. 2560
3 โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มคุณภาพสูง : อิตาลี และสเปน 15 พ.ย. 2560 - 15 ธ.ค. 2560
2 โครงการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย 15 พ.ย. 2560 - 15 ธ.ค. 2560
1 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561-2564) 1 พ.ย. 2560 - 1 ธ.ค. 2560
รายการการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
130 จ้างจัดทำ VDO Product Presentation ของ ภภซ. 22 พ.ย. 2560 - 22 ธ.ค. 2560
129 จ้างจัดนิทรรศการท่องเที่ยวไหม@ขอนแก่น งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 22 พ.ย. 2560 - 22 ธ.ค. 2560
128 รายงานขอจ้างบริการภาคพื้นดินคณะ Celebrity เดินทางถ่ายภาพ Pre Wedding จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ ประชาสัมพันธ์ในนิตยสาร Herworld Brides ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2560 22 พ.ย. 2560 - 22 ธ.ค. 2560
127 การจ้างจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย สำหรับงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำร่วมกับเอกอัครราชฑูตประจำประเทศไทย ครั้งที่ 5 22 พ.ย. 2560 - 22 ธ.ค. 2560
126 จ้างจัดพิมพ์แบบพิมพ์ทางการเงิน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 22 พ.ย. 2560 - 22 ธ.ค. 2560
125 จ้างเหมาก่อสร้างคูหาประเทศไทยในงานส่งเสริมการขายที่นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และเดนมาร์ก 21 พ.ย. 2560 - 21 ธ.ค. 2560
124 จ้างออกแบบและตกแต่งพื้นที่ ในการจัดกิจกรรมสร้างกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวในงาน "เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2561" ครั้งที่ 38 (THAILAND TOURISM FESTIVAL : TTF 2018) แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 21 พ.ย. 2560 - 21 ธ.ค. 2560
123 จ้างปรับปรุงและบริหารจัดการเว็บไซต์ TAT Review ประจำปี 2561 21 พ.ย. 2560 - 21 ธ.ค. 2560
122 โครงการตรวจสอบ รวบรวม และวิเคราะห์ข่าวออนไลน์ เกี่ยวกับข่าวองค์กร และข่าวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 21 พ.ย. 2560 - 21 ธ.ค. 2560
121 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึก SAMSUNG ML-D4550A) 21 พ.ย. 2560 - 21 ธ.ค. 2560
120 จ้างจัดทำบูทนิทรรศการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในงาน Thailand Friendly Design Expo2017 20 พ.ย. 2560 - 20 ธ.ค. 2560
119 ซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (Closed Circuit Television : CCTV) ณ ททท. สานักงานสาขาในประเทศ จานวน 5 สานักงาน 17 พ.ย. 2560 - 17 ธ.ค. 2560
118 ซื้อตามโครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรในส่วนของ โมดูลบัญชี และการเงินเพิ่มเติม 17 พ.ย. 2560 - 17 ธ.ค. 2560
117 จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมปีใหม่ ผ่านสื่อโทรทัศน์ 17 พ.ย. 2560 - 17 ธ.ค. 2560
116 จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ผ่านสื่อโทรทัศน์ 17 พ.ย. 2560 - 17 ธ.ค. 2560
115 จัดกิจกรรมพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9ฯ แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 17 พ.ย. 2560 - 17 ธ.ค. 2560
114 จ้างผู้แทนการตลาดของ สซฮ. 17 พ.ย. 2560 - 17 ธ.ค. 2560
113 จ้างจัดกิจกรรมวิ่งเทรล Panoramic Mae Hong Son 17 พ.ย. 2560 - 17 ธ.ค. 2560
112 จ้างเหมาบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินคณะ TAT- Air Asia Blogger Fam Trip to Chiang Rai - Bangkok 17 พ.ย. 2560 - 17 ธ.ค. 2560
111 จ้างเหมาบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินคณะ TAT- Air Asia Blogger Fam Trip to Suratthani - Bangkok 17 พ.ย. 2560 - 17 ธ.ค. 2560

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย