เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง
หน้า: 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] [ 155 ] [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] [ 160 ] [ 161 ] [ 162 ] [ 163 ] [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ] [ 173 ] [ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ] [ 180 ] [ 181 ] [ 182 ] [ 183 ] [ 184 ] [ 185 ] [ 186 ] [ 187 ] [ 188 ] [ 189 ] [ 190 ] [ 191 ] [ 192 ] [ 193 ] [ 194 ] [ 195 ] [ 196 ] [ 197 ] [ 198 ] [ 199 ] [ 200 ] [ 201 ] [ 202 ] [ 203 ] [ 204 ] [ 205 ] [ 206 ] [ 207 ] [ 208 ] [ 209 ] [ 210 ] [ 211 ] [ 212 ] [ 213 ] [ 214 ] [ 215 ] [ 216 ] [ 217 ] [ 218 ] [ 219 ] [ 220 ] [ 221 ] [ 222 ] [ 223 ] [ 224 ] [ 225 ] [ 226 ] [ 227 ] [ 228 ] [ 229 ] [ 230 ] [ 231 ] [ 232 ] [ 233 ] [ 234 ] [ 235 ] [ 236 ] [ 237 ] [ 238 ] [ 239 ] [ 240 ] [ 241 ] [ 242 ] [ 243 ] [ 244 ] [ 245 ] [ 246 ] [ 247 ] [ 248 ] [ 249 ] [ 250 ] [ 251 ] [ 252 ] [ 253 ] [ 254 ] [ 255 ] [ 256 ] [ 257 ] [ 258 ] [ 259 ] [ 260 ] [ 261 ] [ 262 ] [ 263 ] [ 264 ] [ 265 ] [ 266 ] [ 267 ] [ 268 ] [ 269 ] [ 270 ] [ 271 ] [ 272 ] [ 273 ] [ 274 ] [ 275 ] [ 276 ] [ 277 ] [ 278 ] [ 279 ] [ 280 ] [ 281 ] [ 282 ] [ 283 ] [ 284 ] [ 285 ] [ 286 ] [ 287 ] [ 288 ] [ 289 ] [ 290 ] [ 291 ] [ 292 ] [ 293 ] [ 294 ] [ 295 ] [ 296 ] [ 297 ] [ 298 ] [ 299 ] [ 300 ] [ 301 ] [ 302 ] [ 303 ] [ 304 ] [ 305 ] [ 306 ] [ 307 ] [ 308 ] [ 309 ] [ 310 ] [ 311 ] [ 312 ] [ 313 ] [ 314 ] [ 315 ] [ 316 ] [ 317 ] [ 318 ] [ 319 ] [ 320 ] [ 321 ] [ 322 ] [ 323 ] [ 324 ] [ 325 ] [ 326 ] [ 327 ] [ 328 ] [ 329 ] [ 330 ] [ 331 ] [ 332 ] [ 333 ] [ 334 ] [ 335 ] [ 336 ] [ 337 ] [ 338 ] [ 339 ] [ 340 ] [ 341 ] [ 342 ] [ 343 ] [ 344 ] [ 345 ] [ 346 ] [ 347 ] [ 348 ] [ 349 ] [ 350 ] [ 351 ] [ 352 ] [ 353 ] [ 354 ] [ 355 ] [ 356 ] [ 357 ] [ 358 ] [ 359 ] [ 360 ] [ 361 ] [ 362 ] [ 363 ] [ 364 ] [ 365 ] [ 366 ] [ 367 ] [ 368 ] [ 369 ] [ 370 ] [ 371 ] [ 372 ] [ 373 ] [ 374 ] [ 375 ] [ 376 ] [ 377 ] [ 378 ] [ 379 ] [ 380 ] [ 381 ] [ 382 ] [ 383 ] [ 384 ] [ 385 ] [ 386 ] [ 387 ] [ 388 ] [ 389 ] [ 390 ] [ 391 ] [ 392 ] [ 393 ] [ 394 ] [ 395 ] [ 396 ] [ 397 ] [ 398 ] [ 399 ] [ 400 ] [ 401 ] [ 402 ] [ 403 ] [ 404 ] [ 405 ] [ 406 ] [ 407 ] [ 408 ] [ 409 ] [ 410 ] [ 411 ] [ 412 ] [ 413 ] [ 414 ] [ 415 ] [ 416 ] [ 417 ] [ 418 ] [ 419 ] [ 420 ] [ 421 ] [ 422 ] [ 423 ] [ 424 ] [ 425 ] [ 426 ] [ 427 ] [ 428 ] [ 429 ] [ 430 ] [ 431 ] [ 432 ] [ 433 ] [ 434 ] [ 435 ]
รายการงานก่อสร้าง
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2 จ้างเผยแพร่โฆษณาสร้างการรับรู้แคมเปญ Amazing Thailand ตามแนวความคิด Open to the New Shades ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หลัก (Official Daily) ในงาน ITB 2018 14 ก.พ. 2561 - 16 มี.ค. 2561
1 จ้างจัดทำโครงการสร้างและตกแต่งสถานที่ในงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนต่างประเทศประจำประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ 29 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
รายการการจ้างที่ปรึกษา
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
4 จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาดในประเทศของ ททท. ประจำปี 2561 13 ก.พ. 2561 - 15 มี.ค. 2561
3 โครงการประเมินผลการจัดกิจกรรมสนับสนุนตลาดการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 8 ก.พ. 2561 - 10 มี.ค. 2561
2 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 ก.พ. 2561 - 7 มี.ค. 2561
1 จ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและความต่อเนื่องด้านสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 5 ก.พ. 2561 - 7 มี.ค. 2561
รายการการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
1 การจ้างพัฒนาโปรแกรมแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อใช้ในการนำเสนอในงานส่งเสริมการตลาดของ ททท. ประจำปี 2561 1 ก.พ. 2561 - 3 มี.ค. 2561
รายการการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
189 จ้างบริษัท Ground Arrangement สำหรับสื่อมวลชนอิสราเอล เดินทางไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยว ที่ประเทศไทย 22 ก.พ. 2561 - 24 มี.ค. 2561
188 การเช่าที่ราชพัสดุเป็นที่ทำการ ททท.สำนักงานสุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ. 2561-2563 21 ก.พ. 2561 - 23 มี.ค. 2561
187 จัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าสำหรับเป็นที่ทำการของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2561 - 23 มี.ค. 2561
186 จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว 21 ก.พ. 2561 - 23 มี.ค. 2561
185 จ้างเหมาบริการจัดการภาคพื้นดินสำหรับคณะ FAM Trip กลุ่ม Luxury สำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคม 2561 ณ กรุงเทพฯ และจังหวัดตราด 21 ก.พ. 2561 - 23 มี.ค. 2561
184 จ้างลงบทความประชาสัมพันธ์การจัดพาคณะเดินทางเข้าร่วมงาน ASEAN Tourism Forum (ATF) 2018 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านช่องทางสื่อ Offline (หนังสือพิมพ์) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานโอซากา 21 ก.พ. 2561 - 23 มี.ค. 2561
183 จ้างดำเนินการออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ ชุด Bangkok Walking & Eating Route เพื่อแจกจ่ายให้ Local Agents ใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอขายประเทศไทย 21 ก.พ. 2561 - 23 มี.ค. 2561
182 จ้างลงบทความประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในสินค้าและบริการท่องเที่ยวของประเทศไทย สำหรับตลาดนักท่องเที่ยวจาก พื้นที่ภาคใต้ของประเทศญี่ปุ่น (Kyushu Area) ภายใต้กิจกรรม ``Bangkok Walking & Eating Route`` และ Nogizaka 46 Campaign ผ 21 ก.พ. 2561 - 23 มี.ค. 2561
181 จ้างดำเนินงานด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันธรรมดา "วันธรรมดาน่าเที่ยว ปี 2561" โดยวิธีคัดเลืิก 21 ก.พ. 2561 - 23 มี.ค. 2561
180 จัดทำข้อมูลสินค้าท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 21 ก.พ. 2561 - 23 มี.ค. 2561
179 จ้างพิมพ์เอกสาร Destination Brochure : Ko Samui, Sukhothai และ Special Interest Brochure : Blissful Beaches and Idyllic Islands ฉบับภาษาอังกฤษ 21 ก.พ. 2561 - 23 มี.ค. 2561
178 จ้างดาเนินการจัดพิมพ์ (Reprint) เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ของ สอก. ชุด “เชียงใหม่” (ฉบับภาษาญี่ปุ่น) 21 ก.พ. 2561 - 23 มี.ค. 2561
177 จ้างเหมาบริการภาคพื้นดินให้แก่สื่อมวลชนจากประเทศออสเตรเลียทัศนศึกษาเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยวในประเทศไทย 21 ก.พ. 2561 - 23 มี.ค. 2561
176 จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในหนังสือพิมพ์ของประเทศออสเตรเลีย 21 ก.พ. 2561 - 23 มี.ค. 2561
175 จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในสื่อออนไลน์ TravMedia ประเทศออสเตรเลีย 21 ก.พ. 2561 - 23 มี.ค. 2561
174 จ้างเหมาบริการภาคพื้นดินให้คณะ MET/AET Mega Fam 21 ก.พ. 2561 - 23 มี.ค. 2561
173 จ้างออกแบบและปรับปรุงข้อมูล Thailand Online Training 2018 21 ก.พ. 2561 - 23 มี.ค. 2561
172 จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านจอทีวีและจอดิจิตอลในสถานออกกำลังกาย Anytime Fitness ประเทศออสเตรเลีย 21 ก.พ. 2561 - 23 มี.ค. 2561
171 จ้างออกแบบและจัดดอกไม้ประดับตกแต่งคูหาประเทศไทยในงาน ITB 2018 20 ก.พ. 2561 - 22 มี.ค. 2561
170 จ้างผลิตถุงสปันบอนด์ 20 ก.พ. 2561 - 22 มี.ค. 2561

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย