เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] 22 [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างที่ปรึกษากำหนดตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2405 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิดของมาตรการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) 30 ก.ย. 2564
2404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามค่านิยมองค์กร ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2403 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ของ ททท. สำนักงานตาก (ไตรมาสที่ 3/2563 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) 30 ก.ย. 2564
2401 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างออกแบบและตกแต่งพื้นที่ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 56 แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2564
2400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ www.thaitravelmart.com 30 ก.ย. 2564
2399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 ก.ย. 2564
2398 จ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 บริเวณด้านหน้าอาคาร ททท. 30 ก.ย. 2564
2397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว ซื่อ Voucher สปาจากผุ้ประกอบการด้านสินค้าเพื่อสุขภาพให้แก่ ททท. สำนักงานต่างประเทศในด้านเอเชียและแปซิฟิกใต้เพื่อใช้ในการส่งเสริมการตลาดในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 2564
2396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริษัทลงบทความประชาสัมพันธ์กิจกรรม Amazing Thailand & Qatar Airways Golf Cup 2020 ในนิตยสาร Golf & Turismo โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว ซื่อ Voucher สปาจากผุ้ประกอบการด้านสินค้าเพื่อสุขภาพให้แก่ ททท. สำนักงานต่างประเทศในด้านเอเชียและแปซิฟิกใต้เพื่อใช้ในการส่งเสริมการตลาดในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 2564
2394 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดโครงสร้างและกิจกรรมอาหารภุเก็ต Amazing Thai Taste@Phuket 30 ก.ย. 2564
2393 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2563) - ททท.สำนักงานกระบี่ 30 ก.ย. 2564
2392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเว็ปไซต์ภาษาท้องถิ่นของสำนักงานจาการ์ตา 30 ก.ย. 2564
2391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสื่อออนไลน์ประเภทข่าวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดเอเชียเเปซิฟิก 30 ก.ย. 2564
2390 ประกาศผลผู้ชนะสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ EGP ไตรมาส 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563) ของ สกร. 30 ก.ย. 2564
2389 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างดำเนินโครงการ โลกเปลี่ยน...ท่องเที่ยวปรับ 30 ก.ย. 2564
2388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำระบบรับส่งข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายโครงการกำลังใจ ตามโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2564
2387 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาทรัพย์สินของ ททท. (พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย