เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] 35 [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบเผยแพร่และจัดเก็บเอกสารภายใน (DMS) 30 ก.ย. 2564
2403 ประกาศผลผู้ชนะรายการจ้างจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมนวัตกรรมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2564
2402 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 การจัดซื้อข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 30 ก.ย. 2564
2401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ สำรองคลังพัสดุ โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2400 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563 กองเลขานุการและวิเทศสัมพันธ์ 30 ก.ย. 2564
2399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการแพทย์และพยาบาลประจำห้องพยาบาล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 30 ก.ย. 2564
2398 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่ 2/2562 (กสต.) 30 ก.ย. 2564
2397 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการถ่ายโอนและเชื่อมโยงฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 30 ก.ย. 2564
2396 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำแนวทางพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน ประจำปี 2563-2567 ของ ททท. 30 ก.ย. 2564
2393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมเชิงประชาสัมพันธ์ภายใต้แนวคิด บอกรัก เมืองไทย 30 ก.ย. 2564
2391 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปีของ ททท. 30 ก.ย. 2564
2390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววันธรรมดา ปี 2563 30 ก.ย. 2564
2389 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 กองพัฒนาระบบ ฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ก.ย. 2564
2388 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ลงระบบ e-GP ไตรมาส 4/2562 ของ ททท. ปารีส 30 ก.ย. 2564
2387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 54 คัน ประจำปีงบประมาณ2563-2568 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย