เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] 41 [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2601 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 ปี 2563(มกราคม-มีนาคม2563) ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ 30 ก.ย. 2564
2600 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1 ปี 2563(ตุลาคม-ธันวาคม2562) ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ 30 ก.ย. 2564
2599 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเคาน์เตอร์ให้บริการข่าวสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 30 ก.ย. 2564
2598 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2(มกราคม-มีนาคม2563) ททท.สำนักงานเชียงราย 30 ก.ย. 2564
2597 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) ททท. สำนักงานนราธิวาส 30 ก.ย. 2564
2596 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ททท. สำนักงานเชียงใหม่ 30 ก.ย. 2564
2595 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2593 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการนำเสนอภาพลักษณ์แบรนด์ท่องเที่ยวไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 30 ก.ย. 2564
2592 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 30 ก.ย. 2564
2591 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการโฆษราประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาดในประเทศของ ททท. ประจำปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2590 ประกาศผลผู้ชนะสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ EGP ไตรมาส 2 (1 มกราคม-31 มีนาคม 2563) ของ สพล. 30 ก.ย. 2564
2589 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2588 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ของ ททท. สำนักงานหาดใหญ่ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 30 ก.ย. 2564
2587 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดทำ Landing Page ของโครงการ Hug Thailand Trivia Competition 30 ก.ย. 2564
2586 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) (ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ) 30 ก.ย. 2564
2585 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) (กองบัญชี) 30 ก.ย. 2564
2583 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 สฮก.. 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย