เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] 8 [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2812 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาว (2565-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 30 ก.ย. 2565
2811 30 ก.ย. 2565
2810 ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายใต้แผนงาน Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
2808 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร HR for Non HR in Digital Program สำหรับผู้บริหารระดับ 9 ททท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
2807 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการสร้างสรรค์ข้อมูลสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 30 ก.ย. 2565
2806 จ้างผลิตรายการ อ.ส.ท. ออน ทีวี ตามโครงการ อ.ส.ท. ออน ทีวี 30 ก.ย. 2564
2805 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินโครงการจัดทำแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 30 ก.ย. 2565
2804 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อาหารไทย และสร้างภาพลักษณ์ Corporate social responsibility (CSR) แบรนด์ Amazing Thailand ในประเทศออสเตรเลีย 30 ก.ย. 2565
2803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรม Amazing Thailand Online ภายใต้แนวคิด เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม 30 ก.ย. 2565
2802 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2565
2801 ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ระยะที่ 2 30 ก.ย. 2565
2800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมท่องเที่ยว Premium Trip สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2565
2796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสุขใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
2794 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสร้างการรับรู้และความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผ่านสื่อออนไลน์ 30 ก.ย. 2565

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย