เข้าระบบ
 
 
 
 
สอบราคา
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
190 จ้างเหมาพิมพ์เอกสาร Special Interest Brochure ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย จำนวน 9 รายการ ประจำปี 2559 โดยวิธีสอบราคา 12 ก.พ. 2559 - 25 ก.พ. 2559
189 สอบราคาซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประจำปีงบประมาณ 2559 4 ก.พ. 2559 - 16 ก.พ. 2559
188 จ้างพิมพ์เอกสาร Map of Thailand ,Map of Banbkok,Provincial Map และ Leaflet ภาษาอังกฤษ จำนวน 23 รายการ ประจำปี 2559 6 ม.ค. 2559 - 21 ม.ค. 2559

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ขายทอดตลาด
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
47 ประกาศขายทอดตลาดหนังสืออนุสาร อ.ส.ท. ที่หมดความจำเป็นต้องใช้งานของ ททท. สำนักงานใหญ่ 22 ม.ค. 2559 - 4 ก.พ. 2559
46 ประกาศขายทอดตลาดหนังสืออนุสาร อ.ส.ท. ที่หมดความจำเป็นต้องใช้งานของ ททท. สำนักงานใหญ่ 22 ม.ค. 2559 - 4 ก.พ. 2559
45 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งานต่อไป ของ ททท. สำนักงานอุดรธานี จำนวน ๒๒ รายการ (ตามรายละเอียดเอกสารรายการแนบท้ายประกาศ) 14 ม.ค. 2559 - 22 ม.ค. 2559

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย