เข้าระบบ
 
 
 
 
สอบราคา
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
185 สอบราคาเช่าเครื่องกรองน้ำ 3 อุณหภูมิ แบบตั้งพื้น จำนวน 26 เครื่อง 25 ส.ค. 2558 - 8 ก.ย. 2558
184 จ้างเหมาบริการพนักงานรับโทรศัพท์และพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีสอบราคา 21 ส.ค. 2558 - 3 ก.ย. 2558
183 สอบราคาเช่าเครื่องบริการสุขอนามัย อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559 20 ส.ค. 2558 - 31 ส.ค. 2558
182 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร สำรองคลังพัสดุ 17 ส.ค. 2558 - 25 ส.ค. 2558
181 จ้างเหมาบริการช่างเทคนิค ประจำปีงบประมาณ 2559 20 ก.ค. 2558 - 10 ส.ค. 2558

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง หมดอายุ
156 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานธุรการและการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20 ส.ค. 2558
155 จ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงและบริการทั่วไปของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559 13 ส.ค. 2558
154 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 24 คัน ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 ส.ค. 2558
153 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในและพื้นที่บริเวณรอบอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ประจำปี 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 7 ส.ค. 2558
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
136 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานธุรการและการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 ส.ค. 2558 - 4 ก.ย. 2558
135 จ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงและบริการทั่วไปของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559 19 ส.ค. 2558 - 26 ส.ค. 2558
134 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 24 คัน เพื่อใช้เป็นรถประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19 ส.ค. 2558 - 27 ส.ค. 2558
133 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายใน และพื้นที่รอบอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 ส.ค. 2558 - 20 ส.ค. 2558
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ วันที่ประกาศ
ขายทอดตลาด
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
44 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งานต่อไปของ ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน 24 ส.ค. 2558 - 2 ก.ย. 2558

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย