เข้าระบบ
 
 
 
 
สอบราคา
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
175 สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2558 29 ต.ค. 2557 - 10 พ.ย. 2557
174 จ้างบริษัททำหน้าที่รักษาความปลอดภัย 30 ก.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2558
173 จ้างปฎิบัติงานจัดเก็บและนำเข้าฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงการตลาด 30 ก.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2558
172 จ้างปฏิบัติงานให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2558
ประกวดราคา
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
6 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปรับปรุงคลังภาพสไลด์ อ.ส.ท. และปรับมาตรฐานการจัดการระเบียบไฟล์ภาพดิจิตอลในฐานเก็บข้อมูลภาพห้องสมุดภาพ อ.ส.ท.(Photo Digital Library) 1 ต.ค. 2557 - 31 ต.ค. 2557
5 การจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการงานแผนปฏิบัติการตลาดยุโรป แอฟริกาและตะวันออกกลาง 1 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558
4 การจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจัดเก็บและนำเข้าฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจัดเก็บและนำเข้าฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 1 ต.ค. 2557 - 31 ต.ค. 2557
3 การจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านธุรการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 1 ต.ค. 2557 - 31 ต.ค. 2557
2 การจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 1 ต.ค. 2557 - 31 ต.ค. 2557

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง หมดอายุ
147 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเก็บของ (อาคารกิจกรรม) สถานฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สอท) บางแสน จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 ต.ค. 2557
146 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง บริเวณโถงลิฟท์ ชั้น 2,3,5,7,16 และชั้น 18 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 ต.ค. 2557
145 จ้างปรับปรุงอาคาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 ต.ค. 2557
144 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานธุรการและการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 ต.ค. 2557
143 ประกวดราคาจ้างพิมพ์นิตยสารอนุสาร อ.ส.ท. ฉบับรายเดือน ภาษาไทย ปี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15 ต.ค. 2557
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
126 ประกวดราคาจ้างเหมาในการปฏิบัติงานธุรการและการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 ต.ค. 2557 - 6 พ.ย. 2557
125 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบงานเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 ต.ค. 2557 - 5 พ.ย. 2557
124 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงานและฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 ต.ค. 2557 - 5 พ.ย. 2557
123 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ทางเข้าบ้านพักสถานฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สอท.) จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30 ต.ค. 2557 - 11 พ.ย. 2557
122 จ้างพิมพ์นิตยสารอนุสาร อ.ส.ท. ฉบับรายเดือน ภาษาไทย ปี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 ต.ค. 2557 - 5 พ.ย. 2557
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ วันที่ประกาศ

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย