เข้าระบบ
 
 
 
 
สอบราคา
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
174 จ้างบริษัททำหน้าที่รักษาความปลอดภัย 30 ก.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2558
173 จ้างปฎิบัติงานจัดเก็บและนำเข้าฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงการตลาด 30 ก.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2558
172 จ้างปฏิบัติงานให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2558
171 สอบราคาเช่าเครื่องบริการสุขอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2558 9 ก.ย. 2557 - 22 ก.ย. 2557
ประกวดราคา
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
5 การจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการงานแผนปฏิบัติการตลาดยุโรป แอฟริกาและตะวันออกกลาง 1 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558
4 การจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจัดเก็บและนำเข้าฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจัดเก็บและนำเข้าฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 1 ต.ค. 2557 - 31 ต.ค. 2557
3 การจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านธุรการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 1 ต.ค. 2557 - 31 ต.ค. 2557
2 การจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 1 ต.ค. 2557 - 31 ต.ค. 2557

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง หมดอายุ
144 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานธุรการและการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 ต.ค. 2557
143 ประกวดราคาจ้างพิมพ์นิตยสารอนุสาร อ.ส.ท. ฉบับรายเดือน ภาษาไทย ปี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15 ต.ค. 2557
142 จ้างปรับปรุงพื้นที่ทางเข้าบ้านพักสถานฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สอท.) จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15 ต.ค. 2557
141 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ททท. สำนักงานนครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 14 ต.ค. 2557
140 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 8 ต.ค. 2557

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย