เข้าระบบ
 
 
 
 

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง หมดอายุ
165 จ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4 พ.ย. 2558
164 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4 พ.ย. 2558
163 จ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุบลราชธานี 4 พ.ย. 2558
162 ร่าง (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อตามโครงการพัฒนาเหมืองข้อมูล (Data Mining) จากฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 พ.ย. 2558
161 ประกวดราคาจ้างพิมพ์นิตยสารอนุสาร อ.ส.ท. ฉบับรายเดือน ภาษาไทย ปี 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30 ต.ค. 2558
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
143 จ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 พ.ย. 2558 - 18 พ.ย. 2558
142 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 พ.ย. 2558 - 24 พ.ย. 2558
141 ประกวดราคาจ้างพิมพ์นิตยสารอนุสาร อ.ส.ท. ฉบับรายเดือน ภาษาไทย ปี 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 พ.ย. 2558 - 17 พ.ย. 2558
140 ประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาเหมืองข้อมูล (Data Mining) จากฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 พ.ย. 2558 - 18 พ.ย. 2558
139 ประกวดราคาจ้างปรับปรุง อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 พ.ย. 2558 - 18 พ.ย. 2558
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ วันที่ประกาศ

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย