เข้าระบบ
 
 
 
 
สอบราคา
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
198 สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร สำรองคลังพัสดุ 2 พ.ย. 2559 - 14 พ.ย. 2559

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
154 ซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 พ.ย. 2559 - 17 พ.ย. 2559
152 ประกวดราคาจ้างพิมพ์นิตยสารอนุสาร อ.ส.ท. ฉบับรายเดือน ภาษาไทย ปี 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 9 พ.ย. 2559 - 15 พ.ย. 2559
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ วันที่ประกาศ
ขายทอดตลาด
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
50 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของกิจการโรงแรมบางแสน จังหวัดชลบุรี 1 พ.ย. 2559 - 11 พ.ย. 2559

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย