เข้าระบบ
 
 
 
 
สอบราคา
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
171 สอบราคาเช่าเครื่องบริการสุขอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2558 9 ก.ย. 2557 - 22 ก.ย. 2557
170 สอบราคาเช่าเครื่องกรองน้ำ 3 อุณหภูมิ แบบตั้งพื้น 5 ก.ย. 2557 - 17 ก.ย. 2557
169 จ้างเหมาบริการพนักงานรับโทรศัพท์และพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีสอบราคา 28 ส.ค. 2557 - 8 ก.ย. 2557
168 จ้างเหมาพิมพ์เอกสาร Special Interest Brochure ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 รายการ ประจำปี 2557 โดยวิธีสอบราคา 26 ส.ค. 2557 - 4 ก.ย. 2557
167 จ้างเหมาบริการช่างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีสอบราคา 25 ส.ค. 2557 - 3 ก.ย. 2557

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง หมดอายุ
138 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานธุรการและการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 ส.ค. 2557
136 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงและบริการทั่วไปของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26 ส.ค. 2557
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
120 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานธุรการและการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4 ก.ย. 2557 - 8 ก.ย. 2557
119 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงและบริการทั่วไปของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ก.ย. 2557 - 5 ก.ย. 2557
118 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในและพื้นที่บริเวณรอบอาคาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ก.ย. 2557 - 4 ก.ย. 2557
116 รายงานขอจ้างเหมาบริการจัดหาสถานที่พร้อมตกแต่งพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 6 โซนภาคกลาง 14 ส.ค. 2557 - 1 ก.ย. 2557
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ วันที่ประกาศ
ขายทอดตลาด
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
38 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งานต่อไปของ ททท. สำนักงานแพร่ จำนวน 6 รายการ 1 ส.ค. 2557 - 29 ส.ค. 2557

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย