ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ตั้งแต่มกราคม 2551 เป็นต้นไป
สามารถขอรับข้อมูลโดยตรงกับ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โทรศัพท์หมายเลข 02 219 4010 - 7 ต่อ 103 หรือ 442

Tourism Statistics in Thailand from January 2007 can be directly obtained at
Office of Tourism Development, Ministry of Tourism and Sports.
Tel. 662 219 4010 -7 ext. 103, 442
website : www.tourism.go.th/index.php

 • TOURISM STATISTICS IN THAILAND1998-2007
 • Year International
  Tourist Avarage Average Expenditure Revenue
  Number Change Length of Stay /person/day Change

  Million

  Change
  (Million) (%) (Days) (Baht) (%) (Baht) (%)
  1998 7.76 + 7.53 8.40 3,712.93 + 1.12       242,177 + 9.70
  1999 8.58 + 10.50 7.96 3,704.54 - 0.23 253,018 + 4.48
  2000 9.51 + 10.82 7.77 3,861.19 + 4.23 285,272 + 12.75
  2001 10.06 + 5.82 7.93 3,748.00 - 2.93  299,047 + 4.83
  2002 10.80 + 7.33 7.98 3,753.74 + 0.15 323,484 + 8.17
  2003 10.00 - 7.36 8.19 3,774.50 + 0.55 309,269 - 4.39
  2004 11.65 + 16.46 8.13 4,057.85 + 7.51 384,360 + 24.28
  2005 11.52 - 1.51

  8.20

  3,890.13 - 4.13 367,380 - 4.42
  2006 13.82 + 20.01 8.62 4,048.22 + 4.06 482,319 + 31.29
  2007 14.46 + 4.65

  9.19/P

  4,120.95/P + 1.80 547,782/P + 13.57

  Year Domestic
  Thai Visitor Avarage Average Expenditure Revenue
  Trip Change Length of Stay /person/day Change

  Million

  Change
  (Million) (%) (Days) (Baht) (%) (Baht) (%)
  1998 51.68 - 0.72 2.37 1,512.70 + 3.19

        187,897.82

  + 4.16
  1999 53.62 + 3.02 2.43 1,523.55 + 2.29 203,179.00 + 7.42
  2000 54.74 + 2.08 2.48 1,717.77 + 12.75 210,516.15

  + 3.61

  2001 58.62 + 7.09 2.51 1,702.70 - 0.88 223,732.14 + 6.28
  2002 61.82 + 5.45 2.55 1,689.52 - 0.77 235,337.15 + 5.19
  2003  69.36 + 12.20 2.61 1,824.38 + 7.98 289,986.81 + 23.22
  2004 74.80 + 7.84 2.60 1,852.33 + 1.53 317,224.62 + 9.39
  2005 79.53 + 6.33 2.73 1,768.87 - 4.51 334,716.79 + 5.51
  2006  81.49 + 2.46 2.65 1,795.09 + 1.48 365,276.28 + 9.13
  2007 83.23 + 2.14 2.63 1,767.35 - 1.55

  380,417.10

  + 4.15

                                                                                                                                    May 6, 2008

  Note:/P=Preliminary Data                                                    
          

 • Tourism Situation (Thai)
 •      Download File
 • Tourism Situation (English)
 •      Download File

    
  © Copyright 2003 Tourism Authority of Thailand