รายชื่อพนักงานเข้าใหม่ ปี 2554

นายธนธร สันติชาติ
พ.ส่งเสริมการท่องเที่ยว 3
งานข้อมูลกิจกรรม กสก. ฝกจ.
1 ก.พ.2554

น.ส.ชลาลัย อิทธิปาทานันท์
พ.ส่งเสริมการลงทุน 3
งานจัดการวิสาหกิจลงทุน
กธก. ฝลท.
1 ก.พ.2554

น.ส.พลอยชมพู ฐิติยาภรณ์
พ.ส่งเสริมการท่องเที่ยว 3
งานแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้
กสล. ฝสค.
16 ก.พ.2554

น.ส.มิ่งขวัญ พงศ์นิพนธ์
พ.ส่งเสริมการลงทุน 3
งานแผนการลงทุนองค์กร กผล. ฝลท.
1 เม.ย.2554

นายวัชรกฤต แย้มโอฐ
เลขานุการ 3
ฝลท.
3 พ.ค.2554

น.ส.พิมลบุณย์ แป้นกลัด
พ.สารสนเทศ 4 กสต.
ฝสท.
18 พ.ค.2554

น.ส.รัชนี สนสอาดจิต
พ.ส่งเสริมการตลาด 4
งานกลยุทธ์โฆษณาในประเทศ กพน. ฝปส.
18 พ.ค.2554

น.ส.วศนันธน์ โบว์ศิริกุลเดชา
บุคลากร 3 งานข้อมูลบุคลากร กบค.
ฝทบ.
18 พ.ค.2554

นายบูรณิศ คล้ายจินดา
พ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 กสต.
ฝสท.
18 พ.ค.2554

น.ส.อาภาวี เนตรอำไพ
พ.ประชาสัมพันธ์ 4
งานแผนประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กปต. ฝปส.
1 มิ.ย.2554

น.ส.ปิยะชนก ทิยะมุข
พ.งบประมาณ 3 งานจัดทำงบปรมาณ กงป.
ฝบช.
1 มิ.ย.2554

นายอาวุธ ชุณหปราณ
พ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 กสอ.
ฝสท.
1 มิ.ย.2554

นายกษิดิศ ทันด่วน
ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานพัสดุ
งานบริหารพัสดุ กบจ. ฝบท.
18 พ.ค. 2554

นายจิรชัช สิงหเสนี
ลูกจ้างชั้น 1 ทำหน้าที่พนักงานการตลาด
ททท.สำนักงานอยุธยา ภภก.
1 มิ.ย.2554

น.ส.ชุติมา ซุ่นเลี่ยง
ลูกจ้างชั้น 1 ทำหน้าที่พนักงานการตลาด
ททท.สำนักงานกระบี่ ภภต.
1 มิ.ย.2554

น.ส.บุณยนุช ทองผดุงโรจน์
บุคลากร 3
งานกองทุนและประโยชน์เกื้อกูล กสค. ฝทบ.
1 ส.ค. 2554

นายสิปปทัศน์ ทับสุวรรณ
พ.การเงิน 3
งานตรวจจ่ายภายนอก กตจ. ฝกง.
3 ต.ค. 2554

นายวัชรพันธุ์ บุนนาค
พ.ส่งเสริมการตลาด 4
งานกลยุทธ์โฆษณาต่างประเทศ กพต. ฝปส.
3 ต.ค. 2554

นายเกียรติคุณ อ้นสุวรรณ
บุคลากร 4
งานวางแผนการพัฒนาและหลักสูตร กพบ. ฝทบ.
3 ต.ค. 2554

นายสรรเพชญ ภุมรินทร์
นักสถิติ 4
กลุ่มฐานข้อมูลการตลาด สสท.
1 พ.ย. 2554

น.ส.ชนากานต์ เครือรัตนไพบูลย์
พ.วางแผน 3
งานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ กบส. ฝวผ.
16 พ.ย. 2554

น.ส.วรัญญา น้อยน้ำคำ
พ.วางแผน 4
งานแผนบริหารองค์กร กผน. ฝวผ.
16 พ.ย. 2554

นายอภิวุฒิ ปานสุวรรณ
เลขานุการ 3
กลุ่มงานสื่อสารการตลาด
1 ธ.ค. 2554