การแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
มีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
1.นางศรีมาลา วราภาสกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสื่อสารการตลาด รส.

ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานนิวยอร์ก ภภอ.
144/2555
2.นางอารีรัตน์ ชื่นประภานุสรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว รค.

ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานปารีส ภภย.
144/2555
3.นางสิรินาถ ฉัตรศุภกุล
หัวหน้างานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ กกต. ฝวผ.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานโซล ภภช.
144/2555
4.นางดวงใจ กาญธีรานนท์
หัวหน้างานแผนปฏิบัติการตลาดเอเชียตะวันออก กตช. ภภช.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานไทเป ภภช.
144/2555
5.นายขจรเดช อภิชาติตรากุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานตลาดในประเทศ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานเซี่ยงไฮ้ ภภช.
144/2555 (ยกเลิกตามคำสั่ง ททท. ที่ 335/2555 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555)
6.นายวัฒนพงษ์ โพธิ์นิ่มแดง
ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานลพบุรี

ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานอุทัยธานี
223/2555
7.นายสุรชัย ศรีพลอย
ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานอุทัยธานี

ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานลพบุรี
223/2555
8.นายเฉลิมชัย รุจิวรารัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานเลย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานขอนแก่น
223/2555
9.นายจริยาทร สูหู่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานนครราชสีมา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานเลย
223/2555
10.นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานนิวยอร์ก ภภอ.

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ ด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้
334/2555
11.นางภัทรพร สิทธิวนิช
ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานปารีส ภภย.

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว
334/2555
12.นางบุษกร ชวนะลิขิกร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานโซล ภภช.

หัวหน้างานประสานงานการตลาด ยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง กตย. ภภย.
334/2555
13.นางจริญญา เกียรติลัภนชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานไทเป ภภช.

หัวหน้างานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ กกต. ฝวผ.
334/2555
14.นางสาวพรนันท์ สัณหจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานเซี่ยงไฮ้ ภภช.

หัวหน้างานวางเเผนการผลิต กผอ. ฝบต.
334/2555
15.นายธงชัย เเสนทวีสุข
พนักงานการตลาด 6 ททท.สำนักงานอุบลราชธานี ภภฉ.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานนครราชสีมา ภภฉ.
334/2555
16.นางสีชาด วัตตะโร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสื่อสารการตลาด ด้านสื่อสารการตลาด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานเซี่ยงไฮ้ ภภช.
335/2555
17.นายบัญชา ชื่นประภานุสรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ ภภซ.

พนักงานการตลาด 7 กตซ. ภภซ.
17/2556